به مالت	شهرکرد-چهارمحال و بختیاری	1386

به مالت شهرکرد-چهارمحال و بختیاری ۱۳۸۶