مجتمع سیلوهای مکانیزه دانه های طلایی سروش	ازنا لرستان	1395

مجتمع سیلوهای مکانیزه دانه های طلایی سروش ازنا لرستان ۱۳۹۵