مهرکام پارس (ایران خودرو)	جاده مخصوص کرج	1381

مهرکام پارس (ایران خودرو) جاده مخصوص کرج ۱۳۸۱