نصب تجهیزات و تحویل کار

۴. نصب تجهیزات انتقال دهنده مواد، سازه های جانبی سیلو و سیستم های برق و PLC