برگزاری جلسه و عقدقرارداد

۱. هماهنگی جلسه حضوری و امضای قرارداد فیمابین