جداول قیمت گذاری

رایگان

۱۰ هزارتومان

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

برنزی

۲۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

طلایی

۹۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

پلاتینیوم

۱۹۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

برنزی

۲۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

طلایی

۹۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

پلاتینیوم

۱۹۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

برنزی

۲۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان

طلایی

۹۹ هزارتومن

/ماهانه
 • چهار هسته پردازشگر
 • ۱۰ گیگابایت هاردیسک
 • ۸ گیگابایت رام
 • مدیریت منطقه
 • نامحدود ایمیل
 • ۲۴/۷ پشتیبانی رایگان