اجرای سیلوی LIPP

۳. اجرای سیلوی با تکنولوژی LIPP آلمان