03
اردیبهشت

احمد سماواتی

با سپاس از مدیریت محترم شرکت سیلوسازان تهران که هم از لحاظ زمانبندی اجرای پروژه خوش قول بودن هم کیفیت اجراشون عالی بود